این عمل از طرفی باعث کاهش چروک های روی صورت می شود، اما می تواند باعث فقدان جلوهعضلات صورت و ایجاد حالت انجماد در آنها شود.بوتاکس حاوی پروتئینی به نام OnabotulinumtoxinA می باشد

این عمل از طرفی باعث کاهش چروک های روی صورت می شود، اما می تواند باعث فقدان جلوهعضلات صورت و ایجاد حالت انجماد در آنها شود.بوتاکس حاوی پروتئینی به نام OnabotulinumtoxinA می باشد که به صورت موقت و زودگذر باعث لمس شدن ماهیچه های صورت می شوند. این عضلاتهمان هایی هستند که باعث ایجاد چین هایی در صورت می شوند که ما به آنها چروک پوست میگوییم. محققان معتقدند اگرچه فردی که بوتاکس به صورتش تزریق شده قادر است به محرک هایاحساسی و هیجانی واکنش نشان دهد، اما توانایی محدود به ابراز و اظهار تغییرات صورتدر نتیجه تزریق بوتاکس باعث می شود بازخوردهای محدود کمتری از طرف عضلات بی حرکت صورتبه مغز ارسال شود. این اثرات به محققان اجازه داد آزمایشی با عنوان «فرضیه بازخوردصورت» (FFH) طراحی کنند که بیان می کند حالت های صورت و ابراز چهره می توانند بر شدتاحساس ما در پاسخ به تجربیات احساسی اثرگذار باشند. محققان با مطالعه افرادی که تحتدرمان بوتاکس قرار داشتند میزان بار احساسی قبل و بعد از تزریق بوتاکس را بررسی کردند.
گروه دیگری از افراد به صورت کنترل شده تحت درمان با Restylene قرار گرفتند که ایندارو هم برای پر کردن چین و چروک های گونه به پوست تزریق می شد. نتایج آزمایشی که درمجله Emotion به چاپ رسیده نشان داد در مقایسه با استفاده کنندگان Restylene افرادیکه از بوتاکس استفاده می کردند کاهش معناداری در قدرت تجربه هیجان ها و احساسات داشتند.
میزان واکنش این افراد به کلیپ های محرک پس از تزریق بوتاکس کاهش قابل توجهی داشت.
در حالی که این کاهش واکنش های احساسی در گروه دوم وجود نداشت. این ایده از ۱۰۰ سالپیش وجود داشته که بازخورد حالت چهره به مغز می تواند در حس ما تاثیر داشته باشد. بهعبارت دیگر خندیدن باعث می شود که شما احساس شادی کنید. همان طور که اخم کردن احساسناخوشایندی در ما ایجاد می کند.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه