پوست اعمال مختلفیانجام میدهد از قبيل :

پوست اعمال مختلف ای انجام میدهد از قبيل :

1-nbsp; 1- محافظت :

چتر، سايبان و پوشش همگیدر يكجا علاوه بر ضدآب بودن پوست، در واقع عمده سلولهایسطحیكه Corneocyte ها هستند يك محافظ طبيعیدر برابر تهاجمات خارجیبشمار میروند . كراتين مقاومت پوست در برابر مواد شيميايیرا افزايش میدهد و از طرف ديگر كلاژن و الاستين مقاومت در برابر تاثيرات مكانيكیو كشش را تامين میكند. چربیموجود در هيپودرم هم از ارگانهایداخلیدر برابر ضربات و صدمات خارجیمحافظت میكند.

در مجاورت نور آفتاب، پوست با ضخيم شدن بطور طبيعیدر برابر اشعه UV مقاومت میكند.

اپيدرم با فيلم محافظتیكه از ترشحات غدد سباسه و عرق تشكيل میگردد پوشيده شده است (امولسيون W/O ) فيلم آب – چربی

PH پوست :

فيلم آب – چربیبالانس PH پوست را در حدود 4.2 - 6.4 (متوسط 5.5 ) نگاه میدارد. سطح پوست هميشه در اسيديته پايين نگاه داشته میشود بنابراين از رشد ميكروب جلوگيریمیكند. صابون به علت خاصيت قليايیكه دارد با پوست واكنش میدهد و باعث تخريب فيلم محافظ آب – چربیمیشود.

2- درك 

پوست يكیاز 5 ارگان حسیاست كه برایحسن لامسه تخصص يافته است پايانه هایعصبیكه در پوست میباشد قادر به درك :

- درد

- حس لامسه و فشار 

- دما میباشد

3- سنتز

مواد ذيل توسط پوست سنتز میشوند :

- ملانين ----- طبيعیكه قسمتیاز اشعه خورشيد را جذب میكند.

- ويتامين D3 , D2 اثر ضد پوكیاستخوان

- كلاژن و الاستين جهت ثبات و انعطاف پذيریپوست

- ليپيدهایدرون سلولیجهت بهبود سد پوستي

4- تبادل

- تنظيم درجه حرات ( از طريق تعريق)

- تبادلات تنفسي

- جذب و نفوذ از طريق پوست


- خورشيـد و پـوست

طيف خورشيدیبه چند دسته تقسيم میشود : اشعه كيهاني، اشعه گاما، اشعه ايكس، اشعه UV (UVA, UVB)، نور مرئیو مادون قرمز 

-UV در پوست

90% اشعه UV در پوست جذب میشود و فقط 10% آن به درم میرسد. UVA تا انتهایدرم نفوذ میكند و نورمرئیو مادون قرمز حتیعميق تر در پوست نفوذ میكند.


علاوه بر اثرات مطلوب از قبيل: برنزه شدن، سنتز ويتامين D، احساس گرما، بهبودیبعضیمشكلات پوستی( پسوريازيس) خورشيد اثرات مضرینيز دارد كه به طول موج، شدت نور، طول مدت مواجهه با نور، نوع پوست و سن بستگیدارد.

- در بچه هایكوچك

10 سال اول زندگیاز اهميت بالايیبرخوردار است. 90% سرطانهایپوستیدر مناطقیاز پوست كه در مجاورت نور آفتاب است رخ میدهد. به همين دليل نبايد بچه ها در مقابل نور آفتاب باشند. بچه ها بايد در مقابل نور آفتاب به خوبیمحافظت شوند.

- در پوست نرم و شكننده :

اين پوست ها مستعد لك شدن و قرمز شدن هستند. اين علائم در اثر قرار گرفتن در معرض نور تشديد میشوند. به همين دليل اين نوع پوستها بايد در مقابل نورآفتاب به خوبیمحافظت شوند.

- در پوستهایآكنه ای:

پوستهايیبا استعداد بروز آكنه نبايد به مدت طولانیدر معرض نورآفتاب باشند. گر چه اين يك واقعيت است كه پوست تحت نفوذ نور خورشيد ابتدا خشك تر میشود، اين بهبود ظاهریبه سرعت منجر به بروز و افزايش جدیآكنه خواهد شد.


با نفوذ اشعه UVA به عمق درم، پوست واكنشیبسمت پيریپوستینشان میدهد. نفوذ UVA متناسب با اشعه دريافتیو جمع شده است.

مواجهه زياد با اشعه هایUV میتواند باعث پيریزودرس پوست شود كه با موارد زير مشخص میشود : 

- پوست خشك و پوسته پوسته

- لكه هایقهوه ایواضح

- تغييرات در درم

- كاهش سنتر و پايين آمدن كيفيت فيبرهایكلاژن و الاستين


پيریزودرس پوست كه در اثر نور خورشيد ايجاد میشود عمدتا“ موجب پيگمانتاسيون نامنظم پوست من جمله پارگیمويرگهایخونیمیشود.
- تختخواب های خورشيدی و UVA :

امروزه بيشتر سازندگان معروف تختخواب هایخورشيدیفقط از لولهایتشعشع UVA استفاده میكنند. با اين وجود، ميزان UVA جهت برنزه شدن در تختخواب هایخورشيدیبه ميزان قابل توجهیبيشتر از UVA مورد نياز جهت برنزه شدن در نور طبيعیخورشيد میباشد. اگر چه خطر UVB از UVA كمتر میباشد ولیتختخوابهایخورشيدیاثرات بسيار نامطلوبیبر پيریزودرس میگذارند
محافظت طبيعیپوست در مقابل نور خورشيد

پوست مكانيزيهایدفاعیطبيعیدر برابر اشعه مضر نور خورشيد دارد.

- توليد ملانين

پوست به كمك تشكيل ملانين جلوینفوذ اشعه UV را میگيرد و با جذب اين اشعه توسط پيگمانها تا حدودیاز اثرات مضر UV جلوگيریمیكند. ملانين از ملانوسيت ها كه در پوست هستند تشكيل میشود و در محل اتصال درم و اپيدرم جايگزين میشود.

ميزان پيگمانهایروشن هرشخص، بسته به ژنيتك افراد میباشد. افراد با پوست خيلیروشن و كك و مك دار با موهایقرمز، عموما“ پيگمانهایروشن سنتز میكنند. برنزه شدن اين افراد بسيار مشكل و حتیغير ممكن میباشد. افرادیكه به آسانیبرنزه میشوند، تعداد بيشتریپيگمانهایتيره توليد میكنند.

- ضخيم شدن پوست

- يوروكانيك اسيد، ماده اصل عرق (عمل خفيف حفاظتي)

رطـوبت پـوست

جهت حفظ خصوصيات طبيعیپوست، رطوبت پوست بايد متعادل نگه داشته شود.

وقتیلايه فوقانیاپيدرم تقريبا“ 13% آب داشته باشد. ميزان رطوبت آن مطلوب میباشد.

- عوامل شيميايی: پاك كننده ها، كف ها و غيره

- عوامل فيزيولوژيك : پيریژنتيكي، به همراه كم شدن عناصریكه استراتوم كورنئوم (لايه بالایپوست) را میسازند

- عوامل پاتولوژيك : اگزما، ايكتيوز، پسوريازيس و غيره

- عوامل محيطي: باد، سرما، آفتاب، رطوبت كم و غيره

- محافظت از پوست در برابر عوامل نامساعد محيطی(باد- سرما-خورشيد-تهويه هوا و غيره)

- عدم استفاده از صابونها و پاك كننده هایمورد استفاده كه چربیطبيعیپوست را تخريب میكند.

- عدم استفاده از لوسيونهایجمع كننده حاویالكل كه فيلم آب- چربیرا تخريب میكنند.

- استفاده از مرطوب كننده ها (صبحها و / يا عصرها)

- پير شـدن پوست 

پيریيك حادثه فيزيولوژيك طبيعیاست. در حال حاضر ثابت شده است كه متوسط سن جمعيتها در دنيا رو به افزايش است در اروپا 56% زنان بالای30 سال عمر دارند. در بلژيك اين نسبت 70% است. در اين راستا، پوست و مخصوصا“ پيریپوست اهميت بيشتریمیيابد. اگر چه تمام اعضایبدن پير میشوند ولیپوست تنها عضویاست كه فرآيند پيریرا بصورت كاملا“ مشهود نمايان میسازد. بنابراين ظاهر پوست برایبيشتر خانمها از اهميت فوق العاده ایبرخوردار است. پيرینتيجة اجتناب ناپذير رشد میباشد و تغييرات مكانيكیو فيزيولوژيكیرا در قسمتهایمختلف پوست منعكس میكند.

- چند علت مختلف سالخوردگی:

پيریژنيتكیپوست و تمام فاكتورهایداخلي

مواجهه با آفتاب

ساير عوامل خارجي، نظير عادات زندگي، مصرف داروهایخاص، غفلت از محصولات محافظ پوست و غيره

خورشيد تمام انواع اشعه ها را از خود ساتع میكند. از جمله آنها اشعه ماوراء بنفش است كه به سه باند تجزيه میشود. اشعه هایUVC, UVB, UVA. خوشبختانه اشعه UVC كه امواج كوتاهیدارد و برایزندگیموجودات زنده بسيار مضر است توسط لايه ازن جذب شده، به زمين نمیرسد.

بنابراين وقتیما خودمان را در مقابل نور آفتاب قرار میدهيم، پوست ما اشعه UVB ( با طول موج متوسط ) و UVA ( با طول موج بلند) را دريافت میكند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه