چشمها : قبل از آرايش چشم هاداشتن نگاهي درخشان و جذاب بستگي به تعادل خط ابروها و آرايش متناسب با چشمان شما دارد. همه چشم ها به يك طريق آرايش نميشوند و هر چشم به واسطه شكل و فرم خود آرايش مخصوص خود را دارد. با دقت به فرم چشمان خود نگاه كنيد. چشمان شما به هر شكل و فرمي كه باشندچشمها : قبل از آرايش چشم هاداشتن نگاهي درخشان و جذاب بستگي به تعادل خط ابروها و آرايش متناسب با چشمان شما دارد. همه چشم ها به يك طريق آرايش نميشوند و هر چشم به واسطه شكل و فرم خود آرايش مخصوص خود را دارد. با دقت به فرم چشمان خود نگاه كنيد. چشمان شما به هر شكل و فرمي كه باشند، شما ميتوانيد از جدول زير جهت تشخيص و يادگيري فنون و رازهاي زيباتر شدن آنها استفاده كنيد. به طور كلي پلك متحرك بايد كمتر ديده شود و استفاده از رنگهاي روشنتر به منظور وسعت دادن به نگاهتان داراي اهميت خاصي است. به ياد داشته باشيد كه در مرحله آخر با يك قلم مو خط بين دو سايه تيره و روشن را محو كنيد. ادامه ...

چه رنگي را استفاده كنيم؟  چشم هاي بادامي:

روي پلك متحرك سايه متوسطكه به طرف قوس ابرو كاهش مي يابد

دو تاي پلك:  سايه روشن زير ابروها

روي قوس ابرويي  :  سايه تيره كه اثرش رو به بيرون محو ميشود

روي خط مژه هادر چشمهاي فرورفته پلك متحرك كمي قابل ديدن است

چشم هاي فرو رفته:

روي پلك متحرك:  سايه روشن

دو تاي پلكسايه متوسط بالاي دو تاي پلك كه به دو طرف كاهش پيدا مي كند

روي قوس ابرويي  : سايه روشن ابروها

روي خط مژه هاسايه تيره با اثري ظريف هم سطح مژه ها

چشم هاي برجسته:

روي پلك متحرك:   سايه روشن يا متوسط

دو تاي پلكسايه متوسط و سايه تيره كه در يك سوم بيروني كاهش ميابد

روي قوس ابرويي  : سايه روشن

روي خط مژه هاسايه تيره كه اثرش رو به بيرون محو ميشود

چشم هاي نوع آسيايي:

روي پلك متحرك:   سايه روشن يا متوسط كه به طرف قوس ابرو كاهش مي يابد

دو تاي پلك:  سايه روشن يا متوسط

روي قوس ابرويي  :  سايه تيره با اثري ضخيم و محو شده با تاكيد بر گوشه هاي خارجي چشم.

روي خط مژه هادر چشمهاي برجسته پلك متحرك خيلي قابل ديدن است .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه