درمان هایی سریع برای جوش صورت


درمان هایی سریع برای جوش صورت - تصویر 1

اگر صبح که از خواب بید ار و متوجه شوید که یک جوش د ر قسمتی از صورتتان سر برآورد ه و خصوصا اگر این اتفاق قبل از یک واقعه مهم برایتان پیش بیاید ، حتماً خیلی غصه د ار می شوید. اکثر افراد این حاد ثه غم انگیز را به نوعی تجربه کرد ه اند . چند روز ماند ه به یک مهمانی مهم، یک مراسم رسمی، جشن تولد و… انگار که طبیعت از سر لجبازی می خواهد د ستمان بیند ازد . حالا اگر چنین شد چه باید بکنیم؟

مرکبات:

یکی از روشهای متد اول، گذاشتن مرکبات بر روی جوش است. اسید سیتریک موجود د ر این میوه ها به خشک شد ن جوش چرکی کمک می کند ، و ویتامینهای موجود د ر آنها التهاب باکتریهای عفونت زا را کم می کند .

اگر د ر جست وجوی د رمان خانگی برای این جوشها هستید استفاد ه از مرکبات نقطه آغازین خوبی است. یک پرتقال یا لیمو را پوست کند ه و از طرفی که آب میوه وجود د ارد به پوست و روی جوش بمالید ، این کار باعث می شود تا کمی احساس سوزش کنید . سپس اجازه د هید تا د ر معرض هوا خشک شود . تکرار این کار چند ین بار د ر طول یک روز به شما کمک می کند تا جوش برطرف شود .

نمک د ریایی:

به شما کمک می کند تا باکتریهای موجود د ر جوشهای چرکی کشته شوند و منافذ پوستی پاکیزه بمانند .

به این منظور کمی آب را بجوشانید . مقد اری نمک د ریایی را برد اشته و کمی آب بر روی آن بریزید تا خمیری شکل شود .

پس از آنکه خمیر سرد شد و د مای آن به د مای اتاق رسید این خمیر را بر روی جوش قرار د هید . صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس محل را با آب بشویید . این عمل باعث کشته شد ن باکتریها شد ه و اجازه نمی د هد تا جوش چرکی د ر صورتتان اثر و لکهای باقی گذارد .

خمیر د ند ان:

اگر برای د رمان جوش صورت خود خیلی عجله د ارید می توانید این روش را انتخاب کنید . اگر قبل از خواب کمی خمیرد ند ان بر روی جوش بمالید ، احتمالا صبح جوش شما به مراحل پایانی عمر خود خواهد رسید و شاید هم از بین رفته باشد .

سیب:

سیب رند ه شد ه را مستقیما بر روی جو شها بمالید و پس از خشک شد ن نه تنها به از بین رفتن باکتریهای موجود د ر جوشهای چرکی کمک می کند ، بلکه جوشها را خشک می کند .

منبع: ماهنامه دنیای زنان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه